Strona korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Zapoznaj się z polityką prywatności.

Menu
Polski Pellet - producent taniego opału

Polityka Prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) informujemy o wprowadzonych i zastosowanych najwyższych zabezpieczeniach przetwarzanych danych osobowych takich. Niniejsza

 1. Polityka Prywatności określa zasady, cel i zakres przetwarzania przez firmę „AGA” Sławomir Suchorowski, Państwa danych osobowych.

 2. Polityka Prywatności definiuje obowiązki firmy „AGA” jako Administratora Danych Osobowych

 3. Polityka Prywatności definiuje przysługujące Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Firma „AGA” Sławomir Suchorowski, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogórkowa 45J m. 15, 04-998 Warszawa, oddział 05-552 Wólka Kosowska ul. Nadrzeczna 16 GD I/G11, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 9460014238, REGON: 430596630, zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem:

W sprawie zgłoszeń żądań lub przekazania informacji dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się Administratorem pisząc na adres biuro@polskipellet.eu lub telefonując pod numer 726 655 666. Kontakt możliwy jest również listownie pod adresem: 04-998 Warszawa ul. Ogórkowa 45J m.15.

 

Cel przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:

do celów określonych w Art. 6. Ust.1, lit. f Rozporządzenia:

A w szczególności do:

 1. do celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 2. do celów związanych z prawidłowym wykonywaniem realizacji umów kupna /sprzedaży oferowanych produktów i usług, zawieranych w formie pisemnej lub poprzez wyrażenie akceptacji (pisemna lub słowna) na podstawie przedstawianych ofert,

 3. do celów związanych z podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem umowy

 4. do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów lub/ i usług

 5. do celów przekazywania informacji, realizacji dostarczania zamówionych produktów lub/i usług oraz składania reklamacji

 6. do celów obsługi Państwa próśb, celów, żądań i zapytań

 7. do celów dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji, należności, postępowań sądowych

 8. do celów korzystania z wszelkich uprawnień konsumenckich

 9. do celów budowania relacji klienckich

 10. do celów profilowania, a szczególności analiz i prognoz zakupowych

 11. do celów przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

 1. Administrator będzie przetwarzał, powierzone dane osobowe osób korzystających z serwisu i kontaktujących się z Firmą, które określone są w art. 4 Rozporządzenia w postaci:

imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów zamieszkania, nr PESEL, adresów e-mail, identyfikatorów internetowych, danych o lokalizacji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Dane opcjonalne:

Dane rejestracyjne firmy, NIP w przypadku wystawiania faktur, REGON lub dane, które będziecie Państwo chcieli nam przekazać.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili odwiedzenia naszego serwisu, wypełnienia formularza zgłoszeniowego czy przesłania zapytań bezpośrednio na adres mailowy Administratora lub bezpośredni kontakt z nami. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak brak jej uniemożliwi Państwu kontakt z nami, zapoznanie się z ofertami i realizacją współpracy.

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, ),

informujemy, że:

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie przesłanych informacji, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, jak również w momencie gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 4. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie - postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.

 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

 7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych bez podawania przyczyn. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 8. W każdej chwili możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, podając nazwę i adres podmiotu , do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektroniczne, po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie to jest niezbędne dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i pewności, że pochodzi od osoby uprawnionej.

 9. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami.

 10. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Informacje o dobrowolności podania danych:

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy i realizacji współpracy. Brak podania przez Państwa danych identyfikujących uniemożliwia nawiązanie współpracy w zakresie proponowanych produktów i usług.

Czas przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne przez okres do 10 lat rozliczeniowych licząc od dnia obowiązku przechowywania wynikającego z Art. 5 Ust. 1, lit. e, Rozporządzenia oraz wynikające z ustawy o Rachunkowości, a także nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. Przechowywanie danych osobowych może trwać również do momentu żądania przez Państwa ich usunięcia,, jak również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. W naszych systemach zostaną tylko informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Firma AGA może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nią w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych, a w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotom takim jak: firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, pomiotom przetwarzającym – biuro księgowe, firma szkoleniowa BHP, firmy transportowe, firma informatyczna, firma ubezpieczeniowa, likwidator szkód, agencja reklamowa.

 

do góry strony